Cuentos con moraleja

 

Página de portal - Indice según género literario

Mitos - Leyendas - Cuentos  - Testimonios - Relatos históricos - Ensayo - Poesía

Indice según región

Resumenes en castellano

Summaries in English 

Otros materiales

Historia breve de la literatura quechua                                    

Bibliografía quechua

Enlaces

Referencias

 

Llant’eroj Hachan

Uj kuti karqa uj llant’eru, nin. Chay llant’erutaj uj p’unchay rerqa mayuman llant’ata k’utuj. Llant’ata k’utusajtinrí, hacha cabunmanta phawarparisqa, jinataj "chult’ín!" yaykusqa mayu ukhuman. "Kunan imanasajtaj?" nisqa. Chaypitaj yakumanta rkhurisqa uj layqa sipas, uj qori hacha jap’irisqa. Jinamantataj tapusqa llant’eruta: "Kaychu hachayki kanman karqa?" "Mana, mana chay hachaychu." Jinamantataj kay layqa sipas wayt’arispa chinkarqa yaku ukhupi... Anchata phutikusajtin, llant’erumanqa watejmanta sipas rikhurimullantaj, kunanqa uj qolqe hacha jap’irisqa; watejmanta tapullasqataj: "Kaychu hachayki kanman karqa?" "Mana, nillataj chay hachaychu." nispa llant’eroqa phutipasqa. Jinamantaqa wayt’arispa chinkallasqataj kay sipas. Uj kutipiwan rikhurimullasqataj, kunan pachaqa kikin llant’eroj hachan jap’irisqa. Manaraj sipas tapusajtin, llant’eroqa nisqa: "Chaymá, chayrajmá hachayqa!" Jina jatun sonqoyoj k’acha runa kasqanmanjina kay llant’eru, layqa sipasqa t’inkachisqa qori hachatawan, qolqe hachatawan, chay kikin hachantawan ima.

Kayjinmantaqa kay llant’eroqa kutisqa ayllunman, uj ch’isitaj willarisqa wauqe masisninman, q’ala kay hachan chinkachikusqanmanta. Wauqe masisnintaj q’alata anguriyakusqanku. Ujnin kajqa yuyasqa, kikin t’inkallatataj jap’íy munaspa risqa mayu kantuman. Jinapitaj "chult’ín!" hachán kachaykusqa. Layqa sipas rikhurikusqa qori hacha jap’irisqa. "Kaychu hachayki kanman karqa?" tapurisqa. Kay sajra llant’erotaj: "Arí, arí, chayqa hachay, apamuy chay hachata!" Q’ala phiñasqa kay layqa sipasqa chinkarisqa mayu ukhupi, nitaj sajra llant’eruman ni pi kasqachu ni thanta hachanta kutichinanpaj.

Vocabulario

chult'ín! - sonido hecho por algo que cae al agua
phutipasqa - con -pa-: intensificado de "phutisqa" - "triste" (sinón.: llakisqa)
kunan pachaqa - esta vez (sinón.: kay kutita)
t'inkachiy - regalar
ayllu - comunidad; tribu; familia; pariente, familiar
anguriyakuy - ambicionar, ponerse ambicioso/codicioso
t'inka - regalo

willarqa:     Prof. René Guillermo Romero Galarza. 1983.

fuente:         Es una adaptación al quechua de un cuento de Leo Tolstoy.


Wañuypatapi Chajra Runamanta

Uj kuti uj machu chajra runa wañupusarqa; camanpi kasarqa. Wañuypatapitaj, kinsa qhari wawasninta wajyachimorqa. Paykuna jamojtinkutaj, nerqa: "Kunan noqa wañupusaj. Munani qankuna wawasníy sumajta ñauparikunaykichejta; willaykichej: kay chajranchejpaj jallp’an ukhupi qolqewan qoriwan llump’irisan. Jallp’ata llamp’uyachinaykichej tian tarpuy chayamunankama. Tarpuytawankamataj, samarinkichej cosechas tiempu chayamunankama; tarpuy chayamojtenqa, qankunapis watejmanta sumajllatataj wakichinkichej jallp’anchejta, chay qorita qolqeta tarinaykichejkama."

Jinatataj k’amisqa, wawasnin ruasqanku tukuy sonqo papasunkoj kamachisqanta. Pero jayk’aj taríy atisqankuchu chay mentasqa qori qolqeta. Uj kutitaj tapunakurisqanku paykuna pura. Kuraj kajtaj nisqa sullkaskunata: "Chayjina sumaj poqóy oqharisqanchej jallp’amantaqa, chaymá papasunchej qori qolqe nisqan karqa. Paypaj munaynin karqa noqanchej sumaj llank’aj runa payjina qhatichinata.

Vocabulario

cama - (cast.) cama (sinón.: puñuna)
llump'iy - pulular (Jesús Lara)
llump'u - gordo, bien nutrido (sinón.: wira)
cosechas tiempo - (cast.) tiempo de cosecha (sinón.: pallay pacha, oqhariy pacha, papa allay,
  sara tipiy)
mentasqa - famoso, afamado

willarqa:     Prof. René Guillermo Romero Galarza. 1983.


Kawsayninchik

Unay pachakunapiña, juk jatun mansana sach’a kasqa. Juk juch’uy lluqhallitu chay sach’api pukllaykachaq. Sach’aman wichariq, llamthuchikuqtaq. Wawaqa sach’ata munakuq sach’ataq wawata. Watakuna ripusqanku lluqhallitutaq wiñasqa chanta paytaq mana juktawan sach’aman pukllaqqa risqañachu. Juk p’unchawqa maqt’aqa sach’aman kutisqa, sach’ataq llakiywan ñisqa: "Ñuqawan phukllaqchu jamunki?." Maqt’ataq kutichisqa: "Manaña juch’uy lluqhallitu sach’akunapi pukllaq chaychu kani. Kunanqa pukllanakunata rantinapaq qullqita munani." "Qhispichiway," ñispa sach’aqa ñisqa, "jinapis mana qullqiy kapuwanchu... puquyniyta tantawaq chaytataq ranqhawaq. Jinamanta pukllanakunaykipaq qullqita jap’inki." Maqt’aqa mayta kusikusqa. Maqt’aqa tukuy mansanakunanta tantasqa chaywantaq qullqita jap’iytawanqa mana juktawan kutimusqachu, sach’ataq phutisqa tarikullasqataq. Juk kutiqa maqt’aqa kutimusqa sach’ataq kusikusqa tapusqa: "Ñuqawan phukllaqchu jamunki?." "Mana pukllanaypaq ch’usaqchu kani. Aylluy kawsananpaq llamk’anay tiyan. Warmiywan chanta wawakunaywan tiyanaypaq juk wasita mistani. Yanapawankimanchu?." "Qhispichiwanki, mana juk wasiy kapuwanchu, jinapis... k’aspikunayta k’utuwaq chaywantaq wasita ruwakuwaq." Waynaqa sach’amanta tukuy k’aspikunata k’uturasqa chaytaq sach’ataqa kusichisqa, waynataq chay kutimantapacha mana kutimusqachu sach’ataq sapan, phutisqallataq kasqa. Juk p’unchaw sinch’i q’uñi ch’iraw mit’api runaqa rikhurimusqa sach’ataq kusikusqa. "Ñuqawan pukllaqchu jamunki?," ñispa sach’aqa tapurisqa. Runataq kutichisqa: "Phutisqa kachkani, chantapis wijuyaykuchkaniña. Juk wamp’ullituta wamp’irinaypaq chanta samarinaypaq munani. Jukta quyta atiwankimanchu?." Sach’ataq kutichisqa: "K’ulluymanta juk wamp’ullituta ruway jinamanta wamp’urinki chanta kusikunkitaq." Runaqa sach’ap k’ullunta k’uturpasqa chaywantaq wamp’ullunta ruwakusqa. Chaymantaqa unayta wamp’urikapuq risqa. Unay watakunamantawantaq kutirimullasqataq, sach’ataq ñisqa: "Achkha qhispichiyta mañarikuyki, imaptinchus mana imay qusunaypaq kanñachu, ni mansanakunaypis." Runaqa kutichisqa: "Mana kiruy khamunaypaq kapuwanchu, nitaq kallpa wicharinaypaq... kunanqa wijuña kachkani. Kunanqa manaña achkha imatachu mistani, juk chhiqan samarikunallaypaqña. Kay chhika wata purisqaymanta sayk’usqa kachkani..." Chanta sach’ataq waqarispa ñisqa: "Chhiqamanta chhiqa ñiyki, mana imaytapis quyta atiykichu... ch’aki wañusqa saphikunallayña qhipapuwan, ichaqa ñawk’a sach’a sapikunaqa juk sumaq chhiqan siririnapaq chanta samarikunapaq kanku. Chimpamuy, ñuqawan tiyarikuy samarikuytaq." Machurunaqa sach’awan khuchka kusisqa chanta waqaywan asirispa tiyarikusqa,.

Kay sapa jukninchikpata kawsayninchik kanman. Chay sach’aqa tatakunanchik kanku. Wawa kachkaspaqa, tatata mamata munakunchik chanta paykunawan pukllanchik ima... Wiñaspataq saqirpayaranchik... May pachacha ch’ampaypi kaspa chayri mistaspa imalla paykunamanqa kutirimunchik... Paykunataq, ima kaptinpis, tukuy atisqankuta qunawanchikpaq chanta kusisqanawanchikpaq ruwanku. Kay maqt’aqa sach’awanqa jawch’a kaspa jinan... ajinata ñuqanchikpis wakin kutikunapiqa tatanchikkunata apaykachanchik.

Tatakunanchikwan juk k‘acha kawsayta sayarichisun.

Vocabulario

maqt'a - (per.) joven (sinón.: wayna)
qhispichiy - disculpar (sinón.: disculpay)
pukllana - juguete (sinón.: pujllana)
jinapis - pero
ranqhay - vender (sinón.: qhatuy; vendiy)
jap'iy - agarrar; recibir
ch'usaq - libre (sinón.: qhasi)
mistay - (cast.) necesitar
chay kutimantapacha - desde aquella vez
ch'iraw mit'a - (per.) primavera
wijuyay - (cast.) envejecerse (sinón.: machuyay)
wamp'u - (per.) barco (sinón.: (cast.) balsa)
wamp'uy - (per.) navegar (sinón.: qhochapi puriy)
k'uturpay - cortar con energía, de modo terminante
wiju - (cast.) viejo (sinón.: machu)
chhiqamanta chhiqa - de veras (enfat.)
ichaqa - (per.) pero (sinón.: jinapis; chaywanpis)
tatakuna - padres (sinón.: tatamama; papasus; mamas)
ch'ampa - enredo, alboroto (sinón.: ch'ajwa)
ch'ampay - enredo, alboroto (sinón.: ch'ajway)
jawch'a - (per.) cruel (sinón.: sajra; mana sonqoyoj)
apaykachay - manejar; tratar (a personas)
sayarichiy - edificar; establecer

qelqarqa:     Juan Revollo Valencia. 2005.


Luqt’u Kayqa Allin

Juk kuti jamp’atukuna juk atipanakuypi kachkarqanku. Juk Apu Wasi pataman chayananku karqa. Chay chhiqanpiqa achkha kachkarqanku, achkha runa paykunata qhaparispa yanapanankupaq. Atipanakuytaq qallarirqapacha. Jinapis imaynatacha runaqa mana jamp’atukunaqa chay chhika altutaqa chayanankuta iñirqachu, kayjinata qhapariq kanka: "Ay phutiyqay!!! Chay jamp’atukunaqa mana chayanqankuchu... mana chayanqankuchu..." Jamp’atukunaqa sayk’uyta qallarirqanku chaywantaq qhipakapuyta. Jinapis juk kaqqa mana qhipakurqachu astawanpis riykuchkallarqapuni chayayta munaspa. Runaqa qhaparichkallarqapuni: "Ay phutiyqay!!! Mana chayanqankuchu..." Jamp’atitukunataq qhiparaykakapuchkarqanku. Manataj jaqay jamp’atitu mayqincha atisqanmanjina riykuchkallarqapuni kunantaq astawan kallpawanraq. Maypachacha ña chayaykuchkaspañaqa wakinkunaqa "Kaykamalla." nirqanku. Manataq chay juksitu kaqqa, astawanpis riykuchkallarqapuni. Chayananku k’itimantaq payqa chayaykuspa karqa tukuy kallpanta churaspa.

Chay jukkunaqa yachayta munarqanku, imaptintaq jina kasqanmanta. Juk jamp’atitu tapurimurqa imaynapitaq pay chayasqanmanta. Chaypitaq yacharqanku luqt’u kasqanta.

Ama runakuna sunquykip sumaq chanta yachayniyuq suyayninta thuñinankuta saqiychu!! Uyarisqayki simikunaqa ancha atiyniyuq kasqankuta yuyariypuni.

Maypachacha pillapis imata munasqaykita mana ruwayta atinkichu ñisuptinqa "luqt’umanpuni" kutikapuy.

Vocabulario

atipanakuy - competencia
Apu Wasi - palacio; casa de gobernador [el autor lo traduce como "una gran torre"]
chhiqa - lugar (sinón.: cheqa)
jinapis - pero
imaynatacha... kayjinata... - como... asi...
altu - (cast.) alto
iñiy - (per.) creer (sinón.: creyey)
mayqincha - el cual (sinón.: mayqenchus)
k'iti - (per.) lugar
kallpata churay - esforzarse (sinón.: kallpachakuy)
suyay - esperar; aquí: esperanza
thuñiy - derrumbar
simi - palabra; idioma

qelqarqa:     Juan Revollo Valencia. 2005.